Cíle kurzu

Naučíte se orientovat v daňových předpisech ČR. Seznámíte se se zákonitostmi DPH, daně z příjmů právnických a fyzických osob. Objasníte si oblast majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.

Komu je kurz určen

 • Všem, kteří se chtějí naučit daňovou problematiku.
 • Těm, co si chtějí oblast daní zopakovat nebo doplnit o aktuální informace.
 • Všem, kteří chtějí daně studovat online.

Co se naučíte

 • Základy daňového systému: Porozumíte daňovému systému ČR. Vysvětlíte si základní pojmy a rozdělení daní.
 • Daň z přidané hodnoty: Seznámíte se zákonem o DPH. Naučíte se, jak správně vystavit daňové doklady, posoudit nárok na odpočet daně, určit místo plnění, sestavit jednoduché přiznání k DPH.
 • Daň z příjmů fyzických osob: Objasníte si zákony, které tuto daň upravují a naučíte se jí zpracovat. Vše si vyzkoušíte na konkrétních příkladech z praxe.
 • Daň z příjmů právnických osob: Seznámíte se s legislativou pro DPPO. Ukážete a vyzkoušíte si její aplikaci na konkrétních příkladech z praxe.
 • Ostatní daně: Budete se věnovat dani silničnímajetkové a energetické.
 • Řešit příklady z praxe: Probranou látku procvičíte na příkladech z praxe.

Obsah kurzu

1) Daň z příjmů fyzických osob

 • Poplatníci DPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO: Kdo má povinnost podat daňové přiznání, Předmět daně z příjmů FO, Osvobození od daně z příjmů, Základ daně z příjmů FO a daňová ztráta, Metodika výpočtu DPFO, Nezdanitelné částky a odčitatelné položky, Slevy na dani, Stanovení dílčích základů daně podle §6-§10.
 • Příjmy ze závislé činnosti: Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti, Kapitálové příjmy, Příjmy z pronájmu, Ostatní příjmy, Stanovení základu daně ve zvláštních případech, daňová evidence.
 • Výpočet základu daně u spoluvlastníků, členů sdružení FO a spolupracujících osob, Způsob zdanění FO ze závislé činnosti, Daňová evidence – principy, Daňové a nedaňové výdaje dle §24 – 25
 • Osobní náklady (mzdy, pojištění, náklady na zaměstnance): Náklady na užívání motorových vozidel, Nedaňové náklady, Ostatní náklady
 • Praktický příklad a sestavení daňového přiznání DPFO.

2) Daň z příjmů právnických osob

 • Základní principy zdaňování a placení DPPO: Poplatníci daně, Způsob zdaňování příjmů právnických osob, Položky odčitatelné od základu daně – §34 Zákona o dani z příjmů, Nezdanitelné částky – §20 ZDP, Slevy na dani – §35, Přiznání k dani z příjmů právnických osob a placení daně, Pohledávky, insolvence, Pohledávky, odpisování pohledávek, Tvorba opravných položek k pohledávkám, Postoupení pohledávek, Daňové dopady dalších operací s pohledávkami, Úpadek dlužníka, Insolvenční řízení.
 • Dlouhodobý majetek a leasing v daních: Pořízení DM, Technické zhodnocení, opravy a udržování DM, Odpisování DM, Způsoby vyřazení DM, Druhy leasingu, Daňový režim uznatelnosti nájemního.
 • Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim: Co je finanční majetek, Výnosy z držby a prodeje finančního majetku , Vklady do obchodních společností, Pořízení a ocenění zásob, Vyřazení zásob.
 • Souvislý praktický příklad a sestavení daňového přiznání DPPO.

3) Majetkové daně, Správa daní

 • Daň z nemovitostí, daň z pozemků, daň ze staveb, silniční daň a převodové daně.

4) Daň z přidané hodnoty

 • Předmět daně, základní pojmy, registrace: Základní pojmy, Předmět daně, Osoby povinné k dani, plátci daně, Obrat pro povinnou registraci, Registrace k dani, Správa daně v tuzemsku – daňové přiznání, evidence k dani, souhrnné hlášení
 • Místo a datum UZP, operace se zbožím a poskytnutí služeb: Místo plnění při dodání zboží, Místo plnění při poskytnutí služeb – s důrazem na obchodování v EU a v třetích zemích, Dodání zboží a uskutečnění ZP, Poskytnutí služeb a uskutečnění ZP, Zálohy, přefakturace, fakturace v cizí měně
 • Daňové doklady, základ a sazby daně: Typy daňových dokladů, vystavování a archivace, Opravné daňové doklady, Základ daně a výpočet daně, Sazby daně
 • Osvobozená plnění, nárok na odpočet daně: Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, Nárok na odpočet daně a podmínky pro jeho uplatnění, Krácení nároku na odpočet daně (koeficient), Způsob výpočtu kráceného nároku, Zvláštní režimy odpočtu daně
 • Praktický příklad na sestavení evidence k dani, daňového přiznání a souhrnného hlášení.

Studijní materiály

 • Náš tým daňových poradců pro Vás připravil výukové materiály.

Jak online kurz vypadá

Čas

 • Kurz si můžete objednat kdykoliv.
 • Sami si určíte kdy a odkud chcete studovat.
 • Sami si určíte tempo studia.

Získáte

 • Osvědčení o absolvování kurzu.

Přehled videí

 • Úvod do daní5 min
  1.  Poplatník. Plátce4:37
 • Silniční daň11 min
  2.  Silniční daň3:36
  3.  Příklady7:22
 • DPFO49 min
  4.  DPFO2:17
  5.  Příjmy4:23
  6.  Nezdanitelné části4:11
  7.  Slevy na dani8:46
  8.  Záloha na daň z příjmů2:55
  9.  Zálohy3:43
  10.  DPFO-vypočet záloh2:05
  11.  DPFO-zálohy3:46
  12.  DPFO-vyšší sazba3:33
  13.  Paušální daň5:46
  14.  Příklady3:01
  15.  Komplexní příklady4:38
 • DPPO2 h 56 min
  16.  Úvod4:52
  17.  Položky zvyšující ZD3:32
  18.  Odčitatelné položky5:04
  19.  Uznatelnost nákladů2:08
  20.  Paušální výdaje na dopravu2:39
  21.  Konkrétní účty7:11
  22.  Odpisy auto4:15
  23.  Položky snižující ZD5:03
  24.  odčitatelné položky5:04
  25.  Úroky2:49
  26.  Rozdíly odpisů a zůstatkové ceny3:01
  27.  Výpočet daňových odpisu rovnoměrných v připadě TZ2:19
  28.  Výpočet daňových odpisů2:18
  29.  Nezdanitelné části3:16
  30.  Výpočet mzdy3:08
  31.  Rezerva na opravy4:52
  32.  Zálohy2:36
  33.  Opravné položky k pohledávkám4:26
  34.  termín podání dańového přiznání1:58
  35.  Opravené položky k prohledávkám-Přiklady4:30
  36.  Příklady 23:08
  37.  Přiklady 35:06
  38.  Příklady 44:45
  39.  Benefity9:05
  40.  Podání daňového přiznání1:57
  41.  Příklady17:07
 • DPH3 h 48 min
  42.  DPH1:30:12
  43.  Daňový formulář52:32
  44.  Sankce10:11
  45.  Novinky DPH15:04
Celková délka videí 6 h 49 min

Online kurz

Jako Online kurzy označujeme kurzy, které obsahují předtočená videa + e-learning + studijní materiály.

Jak probíhají online kurzy aneb naše desatero!

 1. Společně s lektory praktiky s mnoholetou pracovní zkušeností jsme připravili propracované a intuitivní online studium.
 2. Po objednávce a zaplacení Vám zašleme přístup do online studijního systému, který bude platit 2 měsíce (po domluvě i déle).
 3. Po přihlášení do studijního systému uvidíte jednotlivé lekce kurzu a k nim příslušná videa a další studijní materiály jako např. příklady a testy (každý kurz má jiný typ a rozsah e-learningu).
 4. Ovládání systému je velmi jednoduché.
 5. Studovat můžete podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.
 6. Videa i testy lze pouštět opakovaně.
 7. Pokud budete mít zájem, na závěr kurzu Vám pošleme test a Vy ho vypracujete.
 8. Pro kurzy Personalista, Administrativní pracovník a Marketing, reklama a komunikace platí možnost složení zkoušky profesní kvalifikace. Chcete-li ji absolvovat, napište si o termín. Po jejím složení získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci s autorizací MPSV.
 9. V případě zájmu vystavíme Osvědčení o absolvování kurzu.
 10. Vždy jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a pomoci posunout Vás za Vaším cílem.

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Potřebujte pouze počítač s připojením k internetu.

Kurzy připravujeme s nadšením a chutí předat Vám to nejlepší, co máme. Děláme jen to, co dává smysl!